ตารางเรียนหลักสูตรช่วงกันยายน-พฤศจิกายน 2011

หลักสูตรเรียนภาษาไทย ช่วงสัปดาห์ที่เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 

เริ่มบทที่ 1 7 กันยายน 2011
หลังจากเรียน ได้ 6 บท หยุด 1 สัปดาห์ จะเป็นสัปดาห์ที่ขึ้นต้นด้วยจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2011
เรียนบทที่ 10 14 พฤศจิกายน 2011