เรื่องน่ารู้

บทเสนอปรับกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานนักกฎหมายทำหนังสือสัญญาและนิติกรรมใหม่ สืบเนื่องจาก “ระบบล่ามตามกฎหมายรับรอง ไม่มีตัวตน”

บทบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานนักกฎหมายทำหนังสือสัญญาและนิติกรรม มาตรา 42 ข้อ 1. มีใจความดังนี้
"ในการทำหนังสือสัญญาจะต้องทำขึ้นเป็นภาษาดัตช์ แต่ทว่าในกรณีที่คู่สัญญาต้องการ ก็จะมีการทำเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาฟรีสได้ ทั้งนี้ นักกฎหมายทำหนังสือสัญญาและนิติกรรมย่อมต้องเข้าใจภาษานั้นได้เพียงพอ เว้นแต่ว่าจะมีการกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ส่วนกรณีที่คู่สัญญาที่มาด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจภาษาในหนังสือสัญญาได้ดีพอ จะต้องให้ผู้ที่เป็นล่ามและนักแปลที่กฎหมายรับรองมาแปลข้อความในสัญญาให้ฟัง พร้อมร่วมลงลายมือชื่อในสัญญา ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับล่ามและผู้แปลก็ต้องมีการแจ้งไว้ท้ายหนังสือสัญญา"

อย่างไรก็ดี จากบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ ผิดหลักอยู่สองอย่างคือ ประการแรก การเป็นล่ามที่กฎหมายรับรองในเนเธอร์แลนด์ ระบบนี้จะไม่มี ส่วนประการที่สอง คำอธิบายการปฏิบัติงานของล่ามไม่ตรงในส่วนของงาน ล่ามนั้นมีหน้าที่ล่าม มิใช่แปลข้อความของหนังสือสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

ระบบล่ามตามกฎหมายรับรอง ไม่มีตัวตน
ตามข้อเท็จจริงที่ว่า ล่ามตามกฎหมายรับรองไม่มีตัวตนนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เป็นล่ามจะต้องกล่าวคำปฏิภาณตนต่อหน้าผู้พิพากษาทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานในการพิจารณาคดีที่ศาล ล่ามที่ถูกรับรองตามกฎหมายในความหมายเดียวกับนักแปลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ได้กล่าวปฏิภาณตนและจดทะเบียนที่ศาลเพียงครั้งเดียว ก็จะมีผลตลอดไปนั้น จะไม่มีในสาขาวิชาชีพนี้

บทเสนอปรับกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานนักกฎหมายทำหนังสือสัญญาและนิติกรรมใหม่
De hierboven genoemde problemen in de formulering van artikel 42 lid 1 van de Wet op het notarisambt zijn al lang bekend bij het Ministerie van Justitie. Ongeveer een jaar na de invoering van de Wet op het notarisambt heeft TVS een keer telefonisch gesproken over de hierboven beschreven problemen met de tolkcoördinator bij Justitie, Mw. Willemijn Garnier. Deze bleek op de hoogte en zei dat het zou worden meegenomen in een reparatiewet. Momenteel (november 2003) staat inderdaad in het voorstel voor de Reparatiewet Wet op het notarisambt als nieuwe tekst voor artikel 42 lid 1 derde volzin: “Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt.”